Uvod v splošno jezikoslovje

Uvod v splošno jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Krevs Birk Uršula

Vsebina

- Temeljna jezikoslovna področja in cilj njihovega razsikovanja.
- Kaj je jezik; teorije o nastanku jezikov; tipologija jezikov.
- Jezik in semiotika, vrste znamenj; jezikovno znamenje in njiegove značilnosti. Pomen de Saussurja za jezikoslovje, dihotomije langue/parole, diahronija/sinhronija, signifiant/signifié.
- Elementi in odnosi v sistemu nemškega jezika po posameznih jezikovnih ravninah (glasoslovna, oblikoslovna, besedoslovna, skladenjska), paradigma in sintagma.
- Uvod v teorije o jezikovni komunikaciji (Bühlerjeva teorija, jezikovne funkcije po Romanu Jakobsonu, teorija govornih dejanj, funkcionalno-komunikativni opis). Besedilo kot rezultat jezikovnega sporazumevanja.
- Zvrstnost nemškega jezika, norme v jezikovni komunikaciji, sociolingvistični vidiki nemškega jezika.
- Uvod v metodiko znanstvenoraziskovalnega dela: predmetni jezik in metajezik. karakteristike in metode znanstvenoraziskovalnega dela.