Uvod v študij jezika

Uvod v študij jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

1. Jezik. Definicije in tipologija jezikov.
2. Jezikoslovje, lingvistika, gramatika, filologija.
3. Sistem in struktura. Jezik in govor. Paradigmatični in sintagmatični odnosi v jeziku. Sinhronija in diahronija.
4. Jezikovne funkcije.
5. Jezik kot znak. Osnove jezikoslovne semiotike.
6. Jezik in družba. Poligeneza in monogeneza ljudskega govora. Jezikovna divergenca in konvergenca.
7. Jezikovne zvrsti. Horizontalna (geografska) in vertikalna (socialna in funkcijska) členitev jezika.
8. Jezikovne ravni (fonetika in fonologija, morfologija, skladnja, leksikologija, besedotvorje, frazeologija, stilistika).
9. Sociolingvistika, psiholingvistika, nevrolingvistika, pragmalingvistika, kognitivna lingvistika.
10. Genetska tipologija jezikov. Kentumski in satemski jeziki.
11. Češčina, poljščina, slovaščina iz vidika jezikoslovne tipologije.
12. Pregled osnovnih faz razvoja češkega, poljskega in slovaškega knjižnega jezika.
13. Jezikovni in jezikoslovni priročniki, slovarji in slovnice.

- Černý, J. Úvod do studia jazyka, Olomouc 1998.
- Čermák, F. Jazyk a jazykověda, Praha 1994 (in ponatisi)
- PALLAY, Jozef: Uvod v študij (slovaškega) jezika (skripta). Ljubljana 2020.
- De Saussure, F. Opšta lingvistika, 1983.
- Golden, M. O jeziku in jezikoslovju, Ljubljana 1996 (2. dopolnjena izdaja 2001).Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991.
- Przybylska,R. Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.
- Dąbrowska, A. Język polski, seria: A to Polska właśnie, Wrocław 1999.
- Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego, Warszawa 2009.
- Vaňko, J. Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana, 2004.
- Toporišič, J. Slovenska slovnica. Maribor 2001
- Toporišič, J. Enciklopedija slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana 1992.