Zgodovina latinskega jezika 1

Zgodovina latinskega jezika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David, prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predavanja se izvajajo v dveletnem ciklu za dva letnika (2. in 3.) skupaj in so zasnovana kot pregled zgodovinskega ustroja latinskega jezika, urejen po ravninah:

1) Zgodovina jezika:
- Latinščina in indoevropski jeziki
- Razdelitev latinščine po časovnih razdobjih
- Latinska pisava
- Latinščina in romanski jeziki

2) Glasoslovje:
- Indo-evropski glasovni sestav
- Spremembe podedovanih glasov v latinščini
- Samoglasniška dolžina
- Naglas in z njim povezane spremembe
- Soglasniške spremembe (posamezni glasovi, skupine)

3) Oblikoslovje:
- Oblikotvorne prvine v indo-evropskih jezikih
- Imensko oblikoslovje
- Zaimki
- Glagol

4) Skladnja: izbrane teme, katerih cilj je spoznavanje ustroja skladenjske ravnine latinskega jezika z vidika različnih teoretskih pristopov; primeri obravnavanih tem:
- Skladnja latinskega samostalnika
- Skladnja latinskih neosebnih glagolskih oblik