Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava razpisa Interreg Italija-Slovenija za standardne projekte

Obveščamo vas, da bo predvidoma jeseni objavljen nov razpis za standardne projekte Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

 

V luči izjemnih naravnih dogodkov, ki so v zadnjih letih zaznamovali celotno območje programa (ekstremne padavine, narasle vode, zemeljski plazovi, zemeljski usadi in poplave, vročinski valovi in dolgotrajne suše, razširjeni gozdni požari, dvig morske gladine in obalna erozija, potresni sunki, siloviti in nenadni vremenski pojavi), bodo projektne aktivnosti osredotočene na:

  • tveganja in vplive podnebnih sprememb, ki lahko prizadenejo programsko območje, 
  • skupne intervencijske ukrepe ter 
  • ukrepe za blažitev, preprečevanje in prilagajanje učinkom podnebnih sprememb in na čezmejno upravljanje le-teh.

 

Financirani bodo projekti, ki bodo temeljili na programskih specifičnih ciljih:

  • SC 2.4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
  • SCI 1.(b) - Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

 

Upravičene bodo tudi manjše naložbe, ki morajo biti takoj izvedljive, ter pilotni ukrepi. Podrobnejše informacije najdete v najavi razpisa.

 

Partnerji morajo imeti sedež na upravičenem območju programa Interreg IT-SI. Vključen mora biti najmanj en parter iz vsake države članice programa, priporočeno število partnerje je največ 6, pri čemer se pridruženi partnerji ne upoštevajo.

 

Posamezna organizacija/oddelek lahko v vlogi VP predloži samo en projektni predlog v okviru posameznega specifičnega cilja (SC 2.4./ SCI1b). Predvidoma to pomeni, da bo vsaka članica lahko oddala po en projektni predlog v okviru posameznega specifičnega cilja.

 

Financirani bodo projekti v višini do 850.000 € (PO2-CP2) oz. 700.000 € (ISO1-SCI1), pri čemer mora biti znesek sofinanciranja posameznega partnerja 50.000 €. Financiranje je predvideno v višini 80 %, 20 % zagotovijo partnerji z lastnimi sredstvi.

 

Trajanje projekta je omejeno na 24 mesecev.

 

Razpis bo objavljen na spletni strani programa. O objavi vas bomo obvestili. 

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.