Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Etika - Oddelek za psihologijo

Etična presoja raziskovalnega dela

Etična presoja predstavlja temeljni element raziskovalnega dela, še posebej, kadar le-to vključuje delo z ljudmi ali živalmi. Temeljna etična vodila raziskovalnega dela podajajo mednarodne konvencije, državna zakonodaja ter strokovni etični kodeksi. Odgovornost vsakega raziskovalca je, da se seznani z relevantnimi dokumenti ter jih upošteva pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnega dela.

Poleg osebne odgovornosti predstavljajo pomemben mehanizem zagotavljanja etike raziskovalnega dela tudi etične komisije. Naloga etičnih komisij je podroben pregled in presoja raziskovalnih načrtov z vidika izpolnjevanja etičnih standardov. Etična komisija na podlagi pregleda materialov bodisi potrdi ustreznost zasnove raziskovalnega načrta bodisi opozori na tiste elemente raziskovalnega dela, ki jih je potrebno dopolniti ali spremeniti. Pozitivno mnenje etične komisije predstavlja enega od temeljnih elementov presoje in pogoj za potrditev raziskovalnih tem doktorskih in magistrskih nalog. Vse več pa je tudi revij, ki potrdilo o etični ustreznosti raziskovalne naloge postavljajo kot enega od pogojev za objavo raziskovalnih prispevkov.

Pri Oddelku za psihologijo že dlje časa deluje Komisija za etiko, katere poslanstvo je presoja etične ustreznosti raziskovalnih nalog na področju psihologije. Zaradi ustanovitve fakultetne komisije so pristojnosti in način dela komisije trenutno v procesu preoblikovanja.

Obvestilo za študente doktorskega študija

Etična presoja teme doktorske naloge je sestavni del presoje ustreznosti tem doktorskih nalog. Podrobnejša etična presoja predstavlja novost v postopku obravnave doktorskih tem, zaradi česar se je število vlog prispelih na Komisijo za etiko pri Oddelku za psihologijo prekomerno povečalo. Za zagotovitev tekoče etične obravnave raziskovalnih študij v okviru Filozofske fakultete, je senat fakultete oblikoval Komisijo za etiko Filozofske fakultete, ki je s 1. 10. 2011 prevzela etično obravnavo predlogov doktorskih nalog in drugih raziskovalnih del. Komisija za etiko pri Oddelku za psihologijo tako ne sprejema več vlog za etično presojo predlogov za doktorske raziskovalne naloge. Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Komisije za etiko Filozofske fakultete.

Staff