Studijski programi tretje stopnje

Oddelek za psihologijo

Smer: Eksperimentalna psihologija

Kratka predstavitev smeri doktorskega študija Eksperimentalna psihologija

Psihologija kot znanost se je začela kot eksperimentalna psihologija z nastankom laboratorija, ki ga je leta 1979 v Leipzigu ustanovil Wilhelm Wundt, da bi se kasneje razvejala in razširila še na mnoga druga področja in nelaboratorijske načine raziskovanja. Tudi današnja eksperimentalna psihologija se pojmuje širše, kot pa je bilo to v Wundtovem času. V okviru tretjestopenjskega študija psihologije zajema področje eksperimentalne psihologije raziskovanje vseh osnovnih psihičnih procesov posamično (zaznavni in kognitivni, motivacijski, čustveni) in v medsebojni interakciji in ni omejena zgolj na raziskovalno delo v laboratoriju. Študijski program nudi usposabljanje za poglobljeno raziskovanje teh procesov, obenem pa ostaja dovolj prožen, da upošteva tudi raziskovalne interese študenta. Od obeh temeljnih predmetov nudi eden poglobljena teoretično-vsebinska, drugi pa metodološka znanja, ki naj bi študenta usposobila za metodološko zastavitev tudi najbolj zahtevnih raziskav vključno z zahtevnejšimi metodami in tehnikami obdelave podatkov. Doktorska seminarja študenta po eni strani poglobljeno usmerjata v področje raziskave, po drugi pa mu nudita dodatna znanja potrebna za njeno uspešno izvedbo. Zunanji izbirni predmet omogoča bodisi pridobitev mednarodnih izkušenj, bodisi razširitev znanja na področjih, ki jih omogoča Univerza v Ljubljani. Študij poteka v kontekstu raziskovalnih programov in projektov na Oddelku za psihologijo, ki odražajo tudi pomembne vsebine, ravni analize in metodologije eksperimentalne psihologije. Ožja področja doktorskih seminarjev se nanašajo na Kognitivno psihologijo (odločanje in ekspertnost, učenje, spoznavne zemljevide, miselne modele, zaznavanje tveganja, ipd.), kognitivno nevropsihologijo (nevronske mreže, računski modeli, pozornostne strategije, narava kognitivnih primanjkljajev, nevropsihološki mehanizmi kognitivnih motenj, teorije samoorganizacije uma), psihofiziko (novejše psihofizikalne metode, načini merjenja pojavov, kot so pozornost, slepota za spremembe), motivacijo, čustva ter medsebojne interakcije omenjenih procesov. Raziskave se izvajajo tako na splošni kot na klinični populaciji oz. drugih posebnih skupinah. V izvedbi programa sodelujejo člani Oddelka za psihologijo in drugi učitelji s Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani oz. iz drugih univerz, katerih raziskovalni interesi in dosežki se ujemajo s področji študija eksperimentalne psihologije. Cilj študija je usposobiti kandidata za raziskovalno delo na področju psihologije ob upoštevanju njegovih poklicnih ciljev in raziskovalnih interesov. Pričakuje se, da bo aktivno sodeloval v raziskavah, ki potekajo na Oddelku za psihologijo.

Predmetnik

Organizirane oblike študija (60 KT):
1. Temeljni predmet I: Teorije in pristopi v psihologiji (10 KT)
2. Temeljni predmet II: Raziskovalna metodologija v psihologiji (10 KT)
3. Doktorski seminar I (10 KT)
4. Doktorski seminar II (10 KT)
5. Zunanji izbirni predmet (10 KT)
6. Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela (10 KT)

Individualno raziskovalno delo (120 KT)

Staff