Studijski programi druge stopnje

Magistrsko delo

Za izvajanje te učne enote veljajo določila:

Ko se študent vpiše v 2. letnik magistrskega študija psihologije, začne intenzivno pripravljati tudi magistrsko delo. V magistrskem delu, ki opisuje teoretično ali empirično raziskavo študenta, poglobljeno obdela nek problem s področja psihologije, delo pa je lahko tudi intedisciplinarno.

Študent v okviru priprave magistrskega dela obiskuje magistrski seminar. Magistrski seminar je organiziran tako, da študenti v majhnih skupinah skozi celo leto razpravljajo o načrtu, poteku in rezultatih svoje magistrske raziskave. Na magistrskem seminarju je obvezna 80-odstotna prisotnost.

Temo dela študent izbere:

(a) sam ob posvetovanju s predvidenim mentorjem,
(b) med razpisanimi temami.

Nabor tem za magistrsko delo, ki jih razpisuje oddelek

  1. Različne aktualne teme, ki jih ponujajo posamezni učitelji
  2. Teme raziskovalnega programa P5-0110
  3. Teme Laboratorija za kognitivno nevroznanost

Študenta skozi celoten postopek priprave magistrskega dela spremlja mentor (mu svetuje, ga usmerja in nadzoruje pri delu). V kolikor je tema magistrskega dela tako kompleksna, da zahteva še mentorstvo dodatnega strokovnjaka, ki pokriva specifično področje, delo spremlja tudi somentor.

Mentorji pri magistrskem delu so lahko habilitirani učitelji, ki sodelujejo v študijskem programu 1. stopnje Psihologija ali 2. stopnje Psihologija na FF UL. Somentorji pri magistrskem delu so lahko tudi zunanji habilitirani učitelji.

Seznam možnih mentorjev

Na spodnjem seznamu je ob vsakem mentorju z Oddelka zabeležena njegova trenutna obremenitev. Za učinkovito mentorstvo priporočamo, da študenti za mentorja izberejo učitelja, ki ima dovolj prostih mest.

red. prof. dr. Andreja Avsec [2]
doc. dr. Katarina Babnik [7]
doc. dr. Boštjan Bajec [7]
red. prof. dr. Eva Boštjančič [6]
red. prof. dr. Valentin Bucik [3]
doc. dr. Katja Depolli Steiner [1]
izr. prof. dr. Urška Fekonja [5]
red. prof. dr. Darja Kobal Grum [4]
doc. dr. Luka Komidar [1]
zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek [0]
izr. prof. dr. Robert Masten  [6]
red. prof. dr. Sonja Pečjak [2]
red. prof. dr. Cirila Peklaj [4]
doc. dr. Tina Pirc [1]
red. prof. dr. Anja Podlesek [4]
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček [2]
red. prof. dr. Grega Repovš [0]
red. prof. ddr. Velko S. Rus [0]
izr. prof. dr. Gregor Sočan [4]
red. prof. dr. Matija Svetina [3]
doc. dr. Gaja Zager Kocjan [4]
red. prof. dr. Maja Zupančič [0]
red. prof. dr. Gregor Žvelc. [4]
doc. dr. Žan Lep  [0]
doc. dr. Kaja Hacin Beyazoglu  [0]
doc. dr. Anka Slana Ozimič  [1]

Seznam možnih somentorjev z Oddelka za psihologijo

izr. prof. dr. Andreja Avsec
doc. dr. Katarina Babnik
doc. dr. Boštjan Bajec
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
red. prof. dr. Valentin Bucik
doc. dr. Katja Depolli Steiner
izr. prof. dr. Urška Fekonja
red. prof. dr. Darja Kobal Grum
doc. dr. Luka Komidar
zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
izr. prof. dr. Robert Masten, spec.psih.svet., psihoterapevt
red. prof. dr. Vladimir Miheljak
red. prof. dr. Sonja Pečjak
red. prof. dr. Cirila Peklaj
doc. dr. Tina Pirc
izr. prof. dr. Anja Podlesek
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
red. prof. dr. Grega Repovš
red. prof. ddr. Velko S. Rus
izr. prof. dr. Gregor Sočan
prof. dr. Matija Svetina
doc. dr. Gaja Zager Kocjan
red. prof. dr. Maja Zupančič
izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Študent stopi v kontakt s potencialnim mentorjem in somentorjem ter se dogovori za obravnavo izbrane teme v magistrskem delu. V magistrskem seminarju razpravlja o izbrani temi.

Študent pripravi prijavo teme magistrskega dela in v tajništvu oddelka odda obrazec za prijavo teme. Temo magistrskega dela lahko prijavi najprej 1. oktobra v študijskem letu, v katerem je prvič vpisan v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Psihologija.

V skladu s Pravilnikom študent prijavi temo magistrskega dela tako, da izpolni obrazec št. 1 v Pravilniku in ga odda v tajništvo oddelka.

Obrazec št. 1 - Prijava teme magistrskega dela

Opredelitev teme dela naj študent na obrazcu zapiše v 50 do (največ) 100 besedah.

V primeru, da se bo v magistrski nalogi uporabilo podatke, že zbrane v okviru druge študije ali projekta, je treba to v opredelitvi teme tudi na kratko zapisati: (a) ali se delo veže na raziskovalni projekt in če da, na katerega, (b) kaj od naslednjega bo študent opravil v okviru magistrskega dela: zasnoval študijo, pripravil instrumente, zbral podatke, analizal podatke, pripravil poročilo.

Študent odda prijavo teme magistrskega dela praviloma do začetka četrtega semestra, če želi v tekočem študijskem letu magistrirati, sicer prijavo teme odda do vsakega 15. dneva v mesecu (v navedeni rok se ne štejeta meseca julij in avgust). Temo magistrskega dela, naslov dela in predlaganega mentorja (ter morebitnega somentorja) obravnava in potrdi Svet Oddelka za psihologijo na prvi seji po datumu, ko študent odda prijavo teme.

Študent se po tem, ko so na seji Sveta oddelka odobreni naslov, tema, mentor in somentor njegovega magistrskega dela, prijavi k predstavitvi dispozicije magistrskega dela v magistrskem seminarju. To stori s spletno prijavo.

Zaradi organiziranja izvedbe seminarja je potrebno prijavo oddati najkasneje 7 dni pred predstavitvijo.

Magistrski seminarji potekajo skozi celotno študijsko leto, predvidoma potekajo enkrat na mesec.

Termini magistrskega seminarja

Glejte tukaj.

Študent izpolni obrazec Dispozicija magistrskega dela. V obrazcu na mestih, kjer so izpisana navodila, kaj je potrebno vpisati v polje, navodila zamenja z relevantnim besedilom. Izpolnjeni datoteki v ime doda svojo vpisno številko ter zaporedno številko oddaje prijave (npr. PrijavaMagistrskegaDela-18765126-1.doc).

Določila o pripravi dispozicije so zapisana v Magistrskem redu.

Dispozicija magistrskega dela lahko obsega največ 800 besed (uporabite funkcijo štetja besed v Wordu).

V okviru magistrskega seminarja mora študent obvezno javno, pred celotno seminarsko skupino, predstaviti dispozicijo magistrskega dela.

Pred predstavitvijo mentor odobri dispozicijo, ki jo bo študent predstavil v magistrskem seminarju. Študent mentorja (in morbitnega somentorja) povabi k poslušanju predstavitve v seminarju.

Ob predstavitvi dispozicije v magistrskem seminarju študent odda dispozicijo izvajalcu magistrskega seminarja.

Zagovor dispozicije magistrskega dela v magistrskem seminarju praviloma poteka 10 minut. Sledi odgovarjanje študenta na vprašanja prisotnih. Z udeleženci seminarja razpravlja o vsebinskih in metodoloških vidikih svoje raziskave.

Izvajalec seminarja sporoči v tajništvo oddelka, ali je bila predstavitev dispozicije magistrske raziskave uspešna.

Če mentor (in morebitni somentor) pri predstavitvi ni(sta) bil(a) prisoten(na), ga (ju) študent seznani s potekom predstavitve in morebitnimi pripombami, ki so bile podane v zvezi z njegovo dispozicijo.

Seznam predstavitev dispozicij

Seznam dispozicij, ki bodo predstavljene v prihodnjih magistrskih seminarjih, najdete tukaj.

Po tem, ko študent na magistrskem seminarju uspešno zagovarja dispozicijo svoje magistrske raziskave, v dispozicijo v dogovoru z mentorjem in morebitnim somentorjem vnese morebitne popravke. Končno verzijo študent po e-pošti odda mentorju, morebitnemu somentorju in v tajništvo oddelka: nives.kolaric@ff.uni-lj.si.

Po oddaji dispozicije študent lahko začne z izvedbo magistrske raziskave. Študent mora pri mentorju in somentorju nujno preveriti, ali je potrebno pred začetkom izvedbe raziskave pridobiti mnenje etične komisije o etični ustreznosti raziskave.

Mentor in somentor bdita nad študentovim delom ves čas izvedbe raziskave. Odgovorna sta za študentovo uporabo psiholoških merskih pripomočkov in njegovo etično ravnanje pri raziskovalnem ali strokovnem delu. Študent je dolžan mentorju in somentorju redno poročati o poteku dela/raziskave. Nekateri študenti psihologije pri raziskovanju v okviru svojih magistrskih del uporabljajo tudi teste, ki jih trži Center za psihološko merjenje in svetovanje. V tem primeru sledite naslednjim navodilom.

Študent magistrsko delo pripravi v skladu s Pravilnikom o magistrskem delu in zaključku drugostopenjskega študija in določili Magistrskega reda. Pri oblikovanju dela si lahko pomaga s pripravljeno predlogo. S seznamom nalog, ki ga najde v prilogi Magistrskega reda, lahko preveri, ali je pri pripravi dela opravil vse potrebno.

Za generacije, vpisane v 2. letnik drugostopenjskega študija psihologije pred št. letom 2015-16, velja, da morajo rezultate magistrskega dela predstaviti v magistrskem seminarju. Prijava k predstavitvi rezultatov dela poteka enako kot prijava k predstavitvi dispozicije.

Sklepni akt drugostopenjskega študija je zagovor magistrskega dela pred tričlansko učiteljsko komisijo.

Študent mora do 5. dne v mesecu v tajništvu oddelka (lahko tudi po elektronski pošti) oddati:

  • podpisan obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (obrazec št. 1);
  • podpisano izjavo mentorja o vsebinski in tehnični primernosti magistrskega dela in o tem, da so podobne vsebine ustrezno citirane (obrazec št. 2);
  • potrdilo iz knjižnice o poravnanih obveznostih.

Poročanje o uporabljenih merskih pripomočkih

Oddelek za psihologijo je sprejel Navodila za sodelovanje s Centrom za psihološko merjenje in svetovanje FF UL pri izvedbi študentskih raziskav. Vsak študent, ki izvaja empirično raziskavo, v kateri uporabi katerega od psiholoških merskih pripomočkov (ali ga razvije sam), naj pred začetkom izvajanja raziskave pozorno prebere ta Navodila. Pozorno naj prebere tudi zapise v Magistrskem redu, vezane na poročanje o uporabi novih ali prirejenih merskih pripomočkov, in se drži navodil v Magistrskem redu.

V kolikor je študent magistrsko delo oddal v času, ko ni imel več statusa študenta, naj s seboj na zagovor prinese študentsko izkaznico.

Zagovor magistrskega dela pred tričlansko učiteljsko komisijo se izvede kot zaključno dejanje študija potem, ko je študent opravil vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom. Zagovori magistrskega dela potekajo vsak mesec (razen v juliju in avgustu), s tem, da je lahko zagovor najprej v mesecu juniju v študijskem letu, v katerem je študent prvič vpisan v 2. letnik 2. stopnje.

Tričlansko (ali v primeru somentorstva štiričlansko) komisijo imenuje predstojnik oddelka po tem, ko se študent prijavi na zagovor magistrskega dela. Zagovori praviloma trajajo 60 minut, od tega je namenjenih 20 minut predstavitvi magistrskega dela komisiji in 40 minut za odgovore na zastavljena vprašanja komisije.

Končna ocena magistrskega dela je sestavljena iz ocene magistrskega dela in ocene njegovega zagovora. Oceno poda komisija.

Komisija lahko odloči, da je v magistrsko delo potrebno do določenega datuma vnesti popravke. Študent popravke dela uskladi z mentorjem in morebitnim somentorjem ter do postavljenega roka v tajništvu odda en izvod popravljenega dela v trdi vezavi (knjižnični izvod) in temu enako elektronsko obliko dela (pdf in doc).