Studijski programi tretje stopnje

Oddelek za psihologijo

Smer: Aplikativne psihološke študije

Kratka predstavitev smeri doktorskega študija Aplikativne psihološke študije

Z razvojem se je psihološka znanost iz teoretične vedno bolj usmerjala tudi v uporabno smer, hotela je biti “koristna”. Tako so se oblikovale različne uporabne panoge psihologije, ki jih označujemo s skupnim izrazom uporabna oziroma aplikativna psihologija.

Začetki razvoja aplikativne psihologije segajo v zgodnja leta 20. stoletja. Leta 1917 je izšla prva revija z naslovom “Journal of Applied Psychology”. Najprej so se razvejale industrijska psihologija (danes psihologija dela in organizacije), pedagoška psihologija in klinična psihologija, kasneje pa še mnoge druge: vojaška psihologija, forenzična psihologija, ekonomska psihologija, prometna psihologija, športna psihologija, okoljska psihologija itd. Danes je psihologija s svojo uporabnostjo prodrla na domala sleherno področje človekove dejavnosti.

Doktorski študij na področju Aplikativne psihološke študije usposablja študente za znanstveno-raziskovalno delo na različnih področjih aplikativne psihologije, predvsem pa na treh temeljnih in najširših področjih, kot so: pedagoška psihologija, klinična psihologija ter psihologija dela in organizacije. Študijski program vključuje dva temeljna predmeta: Teorija in prakse aplikativne psihologije in Raziskovalna metodologija v psihologiji ter posebno obliko Doktorski seminar. V okviru prvega temeljnega predmeta študenti poglobljeno spoznavajo problematiko učenja, socialne kulture in klime in “težavnega” vedenja. Poleg tega nadgrajujejo svoje znanje tudi na področjih psihološke diagnostike in svetovanja. Drugi temeljni predmet seznanja študente z zahtevnejšo raziskovalno metodologijo v psihologiji in s specifičnimi raziskovalnimi metodami na področjih aplikativne psihologije. Doktorski seminar pa je namenjen spoznavanju posebne problematike na različnih področjih psiholoških praks, ki jih študenti interesno izbirajo.

Izvajalci študijskega programa so habilitirani učitelji na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in nekateri drugi učitelji Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.

Predmetnik

Organizirane oblike študija (60 ECTS):
1. Temeljni predmet I: Teorija in prakse aplikativne psihologije (10 KT)
2. Temeljni predmet II: Raziskovalna metodologija v psihologiji (10 KT)
3. Doktorski seminar I (10 KT)
4. Doktorski seminar II (10 KT)
5. Zunanji izbirni predmet (10 KT)
6. Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela (10 KT)

Individualno raziskovalno delo (120 ECTS)

Staff