Studijski programi tretje stopnje

Oddelek za psihologijo

Pisanje doktorskih disertacij na Oddelku za psihologijo

Navodila študentom za pripravo doktorskega dela

Pri pripravi doktorskega dela študentje_ke upoštevajo Pravilnik o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje (sprejet na Senatu Filozofske fakultete 23. 11. 2016) in dostopen na spletni strani FF.

Omenjeni pravilnik v zadnjem odstavku 56. člena Struktura, obvezni elementi, obseg in oblika doktorske disertacije (poglavje VIII. Oddaja doktorske disertacije) določa, da »mora biti doktorska disertacija napisana in urejena skladno s pravili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na ustreznem oddelku FF (str. 12)«. Zato predlagamo doktorskim študentom, katerih doktorski študij poteka na Oddelku za psihologijo, da pri pripravi doktorskega dela smiselno uporabljajo Magistrski red na Oddelku za psihologijo, ki je dostopen na spletni strani oddelka.

V nadaljevanju navajamo nekatera specifična navodila za izdelavo doktorskega dela, ki so glede na Magistrski red spremenjena v delu Posebni tehnični predpisi:

  • Obseg doktorske disertacije je do 650.000 znakov s presledki ( šteje čisto besedilo brez prilog). Odstopanja mora študent oz. njegov mentor posebej utemeljiti.
  • Besedilo doktorske disertacije naj bo oblikovano v eni od neserifnih pisav (npr. Calibri, Tahoma, Arial, … ).
  • Besedilo velikosti 12 točk; navadna pisava in razmik med vrsticami 1,5.
  • Naslov tabele: nad tabelo, velikost 12 točk, oznaka tabele (npr. Tabela 1) v navadni (pokončni) pisavi, besedilo naslova v poševni pisavi.
  • Naslov slike: pod sliko, velikost 12 točk, oznaka slike (npr. Slika 1) v poševni pisavi, besedilo naslova v navadni (pokončni) pisavi.
  • Opombe pod tabelo: velikost 11 točk, oznaka “Opombe:” v poševni pisavi, besedilo opombe v navadni (pokončni) pisavi.
  • naslovi poglavij v doktorski disertaciji naj bodo oštevilčeni.

Obsežnejše tabele, slikovne priloge, priloge s predstavljenimi gradivi in pripomočki ter podobno dodamo na konec dela (za poglavjem Reference) v poglavje Priloge ali pa jih shranimo v poseben žep na predzadnji strani platnic. Priloge lahko dodamo tudi na zgoščenki. Pri empiričnih doktorskih delih praviloma ne prilagamo originalnih, vhodnih podatkov. Če pa jih navajamo, naj bodo podani v prilogah. Avtor lahko v prilogo doda tudi pripomočke, ki jih je sam razvil v okviru doktorskega dela. Standardiziranih pripomočkov, psihodiagnostičnih testov in drugih pripomočkov, za katere veljajo načela zaupnosti, ne objavljamo v prilogah.

Kadar v besedilo vključimo slike, tabele, daljše navedke virov ali pripomočke drugih avtorjev, navedemo natančen primarni vir in nujno pridobimo soglasje za navedbo, ponovno objavo ali adaptacijo ter poskrbimo za varstvo avtorskih pravic.

Staff