Biblija in slovenska literatura

Biblija in slovenska literatura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Vid

Opredelitev specifičnega literarnega statusa Biblije kot svetega pisma v razmerju do literature kot fikcije.
Pregled zgodovine nastanka oziroma kanonizacije, prevajanja (Septuaginta, Hieronim, Luther, Buber in Rosenzweig) in razlage Biblije (znotrajbiblična in zunajbiblična; apostol Pavel, Filon Aleksandrijski, Talmud, Avguštin, srednjeveška quadriga, Luther, Calvin, moderna historična kritika) od antike do zdaj.
Literarna obravnava Biblije od dojemanja njene pesniškosti v antiki (talmudski rabini, cerkveni očetje) do odkritja paralelizma v 18. stoletju (Lowth) in razvitja novega literarnega bibličnega kritištva (Alter) v 20. stoletju.
Vzorci literarnega branja Biblije, npr. zgodbe o stvarjenju sveta in zgodbe o Abrahamovem žrtvovanju Izaka, pri kateri se literarno branje (Auerbach) sooča s filozofskim (Kierkegaard, Derrida).
Branje del piscev, ki se navezujejo na Biblijo v slovenski literaturi (Prešeren, Gregorčič, Murn, Cankar itn.).

Robert Alter in Frank Kermode (ur.), The Literary Guide to the Bible. London 1987
Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998
Robert M. Grant & David Tracy, Kratka zgodovina interpretacije Biblije. Ljubljana 2000
Janko Kos, Recepcija Biblije v slovenski literaturi. Bogoslov¬ni vestnik 1997, št. 1–2, 151–158
Vid Snoj, Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana 2012