Didaktika II

Didaktika II

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, asist. Pelicon Sara, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

I. ARTIKULACIJA UČNEGA PROCESA
1. učne stopnje, predmet artikulacije, analiza učnih stopenj
2. didaktične etape (faze) učnega procesa
3. učne oblike in učne metode; učna sredstva; strategije pouka

II. NAČRTOVANJE UČNEGA PROCESA
4. pojem, funkcije in značilnosti učnega načrtovanja: predmetnik, učni načrt, kriteriji izbire učne vsebine
5. strategije učnega načrtovanja: učno-vsebinsko, učno-ciljno, razvojno-procesno načrtovanje
6. učna priprava: globalna priprava; letna priprava na ravni šole; učiteljeva letna priprava; etapna priprava; priprava didaktične enote

III. DIDAKTIČNA NAČELA
7. opredelitev didaktičnih načel; temeljne značilnosti in dileme
8. splošnost, smiselnost in veljavnost, formulacija didaktičnih načel
9. metodološko ozadje in klasifikacija didaktičnih načel
10. poglobljena obravnava izbranih didaktičnih načel

- Blažič, M. idr. (2003). Didaktika (visokošolski učbenik). Novo mesto: Visokošolsko središče (426 str.)
- Kramar, M. (1994). Načrtovanje in priprava izobraževalno-vzgojnega procesa v šoli. Nova Gorica : Educa (90 str.).
- Kramar, M. (2002). Avtonomija šole in didaktični koncept izobraževalnega procesa. Sodob. pedagog., letn. 53, št. 1, str. 98-112.
- Načrtovanje pouka (tematska številka). Sodobna pedagogika, št. 5/1999, str. 8-93.
- Strmčnik, F. (2001). Didaktika – osrednje teoretične teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta (401 str.).
- Strmčnik, F. (1994). Dileme didaktičnih načel. Sodob. pedagog., let. 45, št. 3/4 , str. 107-121.
- Šilih, G. (1961). Očrt splošne didaktike. Ljubljana: DZS (317 str.)
- Tomić, A. (1990). Teorija in praksa spremljanja pouka. Ljubljana: Zavod za šolstvo (174 str.).
- Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana (167 str.)
- Westbury, I. et al. (eds). Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition. New Jersey/London: LEA (346 str.).

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu. /Relevant domestic and foreign articles, accessible in libraries and internet.