Grška etika

Grška etika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zore Franc

Vsebina

1. Pojem etike, pojem vrline, dobro življenje. Morala in etična teorija.
2. Arhajska morala. Homer. Religiozna etika orfizma. Vrednostni sistem grškega polisa: Solon, Klisten, sofisti. Posameznik in družba. Odkritje družbenih vezi v grškem pesništvu.
3. Sokrat in nastanek etične teorije. Sokrat in sofisti, Sokratov intelektualizem. Etika sokratskih šol: hedonizem kirenaikov. Kiniška etika.
4. Platon: etika kot znanost o dobrem in zlem. Moralno izobraževanje: Dobro, ugodje in sreča. Definicije vrlin: hrabrost, pobožnost, pravičnost, modrost.
5. Platon: samospoznanje, dobro, ugodje in razumno življenje. Vrline in Platonovi miti o duši.
6. "Nikomahova etika" in epistemološki okvir Aristotelove etike: dobro, sreča, delovanje.
7. Zgradba Aristotelove etične teorije. Vrlina kot trajno zadržanje glede delovanja. Obzorje delovanja: dogodki, čustva, dejanja.
8. Dinamika delovanja: želja, ugodje, dobro, prostovoljnost, odločanje.
9. Glavne etične vrline. Prijateljstvo in pravičnost.
10. Razumske vrline. Praktični um in praktični silogizem. Fenomen neobvladanosti. Praktična modrost – phronesis.
11. Evdaimonija kot potek življenja. Ugodje in dejavnost. Etika in vzgoja.
12. Helenistična etika: ideal modrega (sophos). Etika Epikurove šole: ugodje, ataraksija, prijateljstvo.
13. Stoiška etika. Živeti v skladu z naravo. Razum in čustva: apatija. Dobro in vrednote. Dolžnosti. Svoboda in usoda. Stoiške šole. Stoicizem v Rimu: Seneka.
14. Etika kot "umetnost življenja". Etika, dietetika in medicinska antropologija – Galen. Etika in sistem vzgoje (paideia). Etika in retorika.
15. Novoplatonizem: onstran vrlin in izhod duše.
16. Grška in krščanska etika. Aktualnost grške etične teorije.