Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega in novega veka

Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega in novega veka

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Klemenčič Matej

Poglobljena obravnava posameznih tem iz zgodovine likovne umetnosti srednjega in novega veka na Slovenskem kot tudi na drugih področjih v povezavi s tekočim znanstveno-raziskovalnim delom nosilca in morebitnih drugih izvajalcev predmeta. Predavanja poleg slovenske zajemajo tematiko bližnjega alpskega in jadranskega prostora pa tudi širši prostor srednje Evrope in italijanskih področij, od koder so prihajali vplivi in spodbude. Teme se določijo vsako leto posebej in so vselej izbrane tako, da predstavijo specialno strokovno problematiko, v katero se pri preglednih predavanjih na 1. stopnji ni mogoče spuščati, hkrati pa tudi tako, da na konkretnem gradivu prikažejo vpetost dogajanja v razvoju likovne umetnosti na Slovenskem v širši evropski prostor, in sicer ob upoštevanju in kritičnem pretresu najnovejših dognanj v stroki in njenih metodoloških dosežkov.

Odvisna od izbranih tem in se sproti navaja med predavanji. / The selection is variable and in concordance with the topics chosen every year.
Najpomembnejši reviji za področje Slovenije / Most important journals on history of art in Slovenia:
- Revija/Journal Zbornik za umetnostno zgodovino, 1921 ss.
- Revija/Journal Acta historiae artis Slovenica, 1996 ss.

Temeljni pregledi za sosednje dežele / Basic surveys on history of art in the neighbouring countries:
- Zbirka Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, München & al., 1998ss.
- Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici (ed. Milan Pelc), Zagreb 2010.
- Venedig. Kust & Architektur (ed. Giandomenico Romanelli), I–II, Köln 1997 (obstajata tudi italijanska in angleška izdaja / Italian and English version also available).