Izbrane teme iz jezikoslovja 1

Izbrane teme iz jezikoslovja 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina predmeta sestoji iz dveh tematskih sklopov, ki se izvajata ciklično.

1.sklop:
MODALNOST V ŠPANŠČINI
- Predmet obravnava raznolike aspekte izražanja naklonskosti v španskem jeziku, ki ni samo stvar besede ali besedne zveze, temveč širšega konteksta,
- modalni mehanizmi jezika, opredelitev naklona in naklonskosti, modalidad de enunciado vs. modalidad de enunciación,
- epistemična in deontična naklonskost
- evidencialnost; sklicevalnost,
- modalni glagoli in naklonskost, modalne glagolske perifraze,
- modalne vrednosti glagolskih časov indikativa, posebne modalne vrednosti subjunktiva,
- modalni členki, prislovi in diskurzni označevalci.
- naklon in naklonskost v odvisnih stavkih ter besedilih ter v dobesednem in premem govoru,
- naklon in naklonskost v izražanju različnih stopenj vljudnosti,
- naklon in naklonskost ter govorna dejanja

2. sklop: POGLAVJA IZ ŠP. LEKSIKOLOGIJE IN
FRAZEOLOGIJE
Leksikologija:
- Osnove (meta) leksikografije. Makro- in mikrostrukturna ureditev slovarjev. Leksikalna enota in njene lastnosti.
- Španski eno- in dvo- jezični slovarji, splošni in specializirani slovarji. Opisni in normativni slovarji. Prikaz razvoja španske slovarske tradicije in aktualno stanje.
- Sodobne smernice: sobesedilo in frazeologija; enciklopedika; kulturološkost; elementi pragmatike v leksiki; raba obsežnih elektronskih korpusov; slovarji na zgoščenkah in online slovarji.

Frazeologija:
- Frazeologija kot posebna jezikoslovna disciplina. Zgodovinski pregled španske frazeologije in opis stanja danes.
- Pojasnitev razmerja med frazeologijo in paremiologijo. Oblikovne in pomenske posebnosti frazeoloških enot.
- Kulturološki vidik frazeologije.
- Oris slovensko-španske protistavne frazeologije.
- Analiza obravnave frazeologije v izbranih eno- in dvojezičnih slovarjih.

1. sklop
BRAVO, Ana (2017): Modalidad y verbos modales. Madrid: Arco/Libros.
BYBEE, J.; FLEISCHMAN, S. (eds), Modality in Grammar and Discourse, John Benjamins PC., Amsterdam/Philadelphia, 1995.
CARRETERO, Marta, »Una propuesta de tipología de la modalidad: la aceptación como categoría modal«. DICENDA, 10. Editorial Complutense, Madrid, 1992, 41–61.
CHAFE, W., NICHOLS J. (eds), Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology, Ablex, Norwood, 1986.
ESCANDELL Vidal, V; LEONETTI, M., (2005): «Polifonía y flexión verbal», Lingüística y Filología. Homenaje a Antonio Quilis, CSIC, Madrid, 2005, 447–465.
GONZÁLEZ RUIZ, Ramón; IZQUIERDO ALEGRÍA, Dámaso; LOUREDA LAMAS, Óscar (2016): La evidencialidad en espanol: teoría y descripción. Iberamericana Vervuert.
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Mercedes (2006): Las fuentes de la información. Tipología, semántica y pragmática de la evidencialidad. Vigo: Universidad de Vigo.
GURILLO RUIZ, L. (2012): La lingüística del humor en espanol. Madrid: Arco/Libros.
LUQUET, G. (2004): La teoría de los modos en la descripción del verbo espanol, Madrid: Arco Libros.
OTAOLA OLANO, C. (1988): «La modalidad (con especial referencia a la lengua espanola)», Revista de Filología Espanola, vol. LXVIII no 1/2, 97–117.
OTAOLA OLANO, Concepción (2006): Análisis lingüístico del discurso. La lingüística enunciativa. Madrid: Ediciones Académicas.
PALMER, F. R. (1986): Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.
REYES, G. (1994): Los procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos, Arco/Libros, Madrid.
REYES, G. (1990): «Tiempo, modo, aspecto e intertextualidad», Revista Espanola de Lingüística 1, 17–55.
RIDRUEJO, E. (1999): “Modo y modalidad”, DEMONTE, V.; BOSQUE, I. (dirs), Gramática descriptiva de la lengua espanola, Vol. 2, Madrid: Espasa Calpe, 3209-3052
RODRÍGUEZ ROSIQUE, S. (2011): «Valores epistémicos de las categorías verbales en espanol: Cuando la pragmática se integra a la gramática», Verba, 38 243–269.
SÁNCHEZ LOPEZ, Cristina (2020): Las modalidades oracionales. Madrid: Editorial Síntesis.

2. sklop
BATTANER ARIAS, Paz, LÓPEZ FERRERO, Carmen (2019): Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra.
CORPAS PASTOR, Gloria, (2003): Diez anos de investigación en fraseología: análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos, Madrid, Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert
CORPAS PASTOR, Gloria (1996): Manual de fraseología espanola. Madrid: Gredos.
GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario (2008): Introducción a la fraseología espanola. Estudio de las locuciones. Barcelona: Anthropos.
HAENSCH, Gunther (1997): Los diccionarios del espanol en el umbral del siglo XXI. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca
INESTA, Eva, PAMIES, Antonio (2002): Fraseología y metáfora. Granada: Método
LANDAU, S.I. (2001): Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: Cambridge University Press.
LUQUE DURÁN, Juan de Dios, PAMIES BERTRÁN, Antonio (ur.) (2005): La creatividad en el lenguaje: colocaciones idiomáticas y fraseología. Granada: Método
MARKIČ, Jasmina (2013): Razvoj sodobne frazeologije v Španiji. V: JAKOP, Nataša (ur.), et al. Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC. 235-243.
RODRíGUEZ BARCIA, Susana (2016): Introducción a la lexicografía. Madrid: Editorial Síntesis.
RUIZ GURILLO, Leonor (2001): Las locuciones en espanol actual. Madrid: Arco/Libros.
VIDAL, J., (2005): Lenguaje y nuevas tecnologías: nuevas perspectivas, métodos y herramientas para el lingüísta del siglo XXI, Madrid: Cátedra

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli.