Metodologija

Metodologija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virk Tomislav

Predmet podaja zgodovinski pregled metod literarne vede, njihovo sistematiko in posamične predstavitve. Pregledno označi rabo spoznavno-logičnih metod, filološke metode in tekstne kritike, lingvističnih metod, biografske, duhovnozgodovinske, pozitivistične, eksistencialistične in marksistične metode, potem pa podrobneje predstavi fenomenološko, formalistično in strukturalistično metodo, imanentno interpretacijo, New Criticism, poststrukturalistično, semiotično, dekonstrukcijsko, psihoanalitično, neomarksistično, feministično in novohistoristično metodo, empirično literarno znanost ter recepcijsko estetiko, pa tudi vsakič najnovejše metodološke pristope. V ospredje postavlja načelo metodološkega pluralizma.

- Darko Dolinar, Hermenevtika in literarna veda. Ljubljana 1991
- Marjan Dović, Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana 2004
- Janko Kos, Literarne tipologije. Ljubljana, 1989
- Janko Kos, Uvod v metodologijo literarne vede. Primerjalna književnost 1988, št. 1, 1–17
- Aleš Pogačnik (ur.), Sodobna literarna teorija. Ljubljana 1995
- Tomo Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana 1999 (in ponatisi)
- Tomo Virk, Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana 2007
- Marko Juvan, Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature. Ljubljana 2006
- Marko Juvan, Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana 2013