Razvoj podeželja

Razvoj podeželja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Bartulović Alenka

Predmet seznanja študente s sodobnimi antropološkimi raziskavami podeželja, ki obravnavajo transfromacije podeželja v luči političnih in ekonomskih sprememb. Obravnava dosedanje raziskave podeželja v slovenskem in globalnem kontekstu. Posebna pozornost je namenjena vprašanju družbeno-kulturne dinamike v ruralnih skupnostih, percepcije podeželja in razumevanju odnosov moči med podeželjem in mestom.

Na predavanjih se študentje in študentke seznanijo z vlogo etnologa oziroma kulturnega antropologa, ki posreduje med ohranjanjem kulturne dediščine in načrtovanjem razvoja podeželja. Spoznajo osnovno terminologijo, dosedanje dejavnosti na področju načrtovanja razvoja podeželja v Sloveniji in tujini, izhodišča projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi, druge aktualne projekte razvoja podeželja, posamezne primere dobrih praks, zakonodajo in posamezne institucije, ki v Sloveniji in tujini delujejo na področju razvoja podeželja, ter spremljajo aktualno dogajanje.

Predmet tudi seznanja študente s sodobnimi antropološkimi raziskavami podeželja. Predavanja na podlagi različnih študij primerov pokažejo tudi na pomen etnološkega in antropološkega znanja pri kritičnem preizpraševanju dominantnih politik razvoja podeželja.V okviru vaj se študentje in študentke seznanijo s primeri dobrih praks razvoja podeželja na terenu in se naučijo uporabiti znanje, pridobljeno na predavanjih, pri pripravi konkretnih primerov projektov razvoja podeželja.

Temeljna literatura za predavanja/Basic Literature for Lectures:
1. Azarov, Evgenij et all, 1991, Prihodnost slovenskega podeželja. Prostor, prebivalci, gospodarske dejavnosti. Novo mesto: Dolenjska založba.
2. Bogataj, Janez, 1996, 'Sestavine kulturne istovetnosti (identitete) slovenskega podeželja.' Anthropos 28(3-4): 147-157.
3. Kladnik, Drago, Ravbar, Marjan, 2003, Členitev slovenskega podeželja. Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja. Ljubljana: Založba ZRC.
4. Kovačič, Matija, 2000, Razvojno-tipološka členitev podeželja v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za agrarno ekonomiko.
5. Koželj, Zvezda, 1992, 'Etnolog v projektu celostnega razvoja podeželja in prenove vasi.' Glasnik slovenskega etnološkega društva 33(2): 8-17.
6. Makarovič, Marija, 1994, Kultura na vasi in njena vloga v razvoju podeželja. Glasnik slovenskega etnološkega društva 34(4): 23-26.
7. Morandini, Marcella (ur.), Roblek, Igor (ur.), 2010, Alpine Convention. Reference guide. Innsbruck: Permanent Secretariat of the Alpine Convention.
8. Nolan, Riall W, 2002, Development Anthropology. Encounters in the Real World. Boulder, Colo.: Westview Press.
9. Mosley, Malcolm J. 2003. Rural Development. Principles and Practice, London, Sage Publications.
10. Fox, Katy. 2010. Peasants into European farmers? EU integration in the Carphatian Mountains in Romania. Zurich and Berlin: Lit Verlag
11.Wolf, Eric. Peasants. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966.
12. Knežević Hočevar, Duška, 2015, "Kdor ne tvega, ni kmet!": k antropologiji tveganja in negotovosti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55(3/4): 61-69.
13. Fakin Bajec, Jasna, 2016, 'Cultural heritage and the role of voluntary associations in the process of achieving sustainable development in rural communities. Studia ethnologica Croatica 28: 21-45.
14. Černič Istenič, Majda, 2015, 'Do rural development programmes promote gender equality on farms? The case of Slovenia.' Gender, place and culture: Journal of feminist geography 22(5): 670-684.
15. Schuren. Ute. 2003, ' Reconceptualizing the Post-peasantry:
Household Strategies in Mexican Ejidos', Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 75: 47-63.
16. Knežević Hočevar, Duška in Majda Černič Istenič. 2010. Delo in dom na kmetijah: raziskava odnosov med generacijami in spoloma. Ljubljana: Založba ZRC.
17. Frelih Larsen, Ana. 2009. ‘Semi-subsistence Producers and Biosecurity in the Slovenian Alps.’ Sociologia Ruralis 49 (4): 330–343.
18. Guérin, Isabelle. (2014). “Juggling with Debt, Social Ties, and Values: The Everyday Use of Microcredit in Rural South India.” Current Anthropology 55 (9): S40-S50.
19. Pieterse, Jan Nederveen. (1998). “My Paradigm or Yours? Alternative Development, Post-Development, Reflexive Development.” Development and Change 29 (2): 343-373.
20. Sillitoe, Paul. (1998). “What, know natives? Local knowledge in development.” Social Anthropology 6 (2): 203-220.

Temeljna literatura za vaje/Basic Literature for Practical Classes:
1. Kokolj Prošek, Janja ur., 2002, Celostni razvoj podeželja in obnova vasi 1990–2002. Primeri dobrih praks. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2. Pelc, Stanko et al., 1999, 'Navodila za izvedbo programa uvajanja CRPOV in izdelavo razvojnega projekta CRPOV.' Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS št. 116/2004; elektronski vir: http://www.mkgp.gov.si).
4. Rural development success stories, 2006. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.