Trendi v didaktiki angleščine

Trendi v didaktiki angleščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara

- pregled sodobnih trendov na področju učenja / poučevanja angleščine, razumevanje in kritično vrednotenje njihovih značilnosti, vzrokov ter vpliva
- proces uvajanja sprememb v tujejezikovnem pouku
- sodobne tehnologije pri pouku angleščine
- prilagajanje pouka angleščine učencem s posebnimi potrebami
- 'whole brain' pristopi k pouku angleščine
- projektno, problemsko in sodelovalno učenje pri pouku angleščine

- Bilsborough, K. 2013. TBL and PBL: Two learner-centred approaches. http://www.teachingenglish.org.uk/article/tbl-pbl-two-learner-centred-a…
- Dudeney, G., Hockly, N. ICT in ELT: how did we get here and where are we going? ELT Journal, Volume 66, Issue 4, Pp. 533-542.
- Kormos, J., Kontra, E. 2008. Language Learners with Special Needs. UK, USA, Canada: Multilingual Matters.
- Revell, J., Norman, S. 1997. In Your Hands: NLP in ELT. London: Saffire Press.
- Underhill, A. Trends in English Language Teaching Today. http://www.zanjansadra.ir/attaches/32316.pdf