Pedagoška praksa za učitelje angleščine II

Pedagoška praksa za učitelje angleščine II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Skela Janez

Pedagoška praksa obsega opazovanje poučevanja učiteljev in kolegov s pomočjo ciljno usmerjenih opazovalnih nalog, razgovore z učiteljem mentorjem po opazovanju, razgovore o načrtovanju, pisanje priprav, samostojno poučevanje, (samo)vrednotenje poučevanja, sodelovanje z mentorjem v aktivnostih, ki spremljajo pedagoško delo (npr. roditeljski sestanek, izpolnjevanje šolske dokumentacije).

Pedagoška praksa za učitelje angleščine se praviloma izvaja na državnih osnovnih in srednjih šolah kjerkoli v Sloveniji, kjer je v programu zadostno število ur angleščine in kjer deluje učitelj, ki je lahko mentor študentu. Praksa se izvaja v dveh delih v skupni dolžini treh tednov, in sicer dva tedna na osnovni šoli in en teden na srednji šoli ali obratno (po izboru študenta oziroma glede na možnosti). Študentje se praviloma sami dogovorijo, kje bodo opravljali prakso, izbrani mentor pa pisno potrdi sodelovanje z Oddelkom za anglistiko. Katedra za didaktiko angleščine vodi kumulativno evidenco vseh sodelujočih mentorjev in študentov ter shranjuje dokumentacijo o vseh opravljenih praksah. Vsak študent opravlja prakso po navodilih, ki jih je Katedra za didaktiko angleščine izdala v knjižni obliki. Praksa obsega opazovanje mentorja pri poučevanju, samostojno poučevanje študenta ter različne druge oblike sodelovanja študenta z mentorjem. O vsaki opravljeni praksi študent pripravi portfolio z ustreznimi poročili in dokazili, en ocenjen nastop v razredu pa opravi v prisotnosti izvajalca Didaktike angleščine s Filozofske fakultete. Ta nastop se zaradi logističnih razlogov organizira posebej in sicer v eni od šol na območju mesta Ljubljana, ki sodelujejo s Katedro za didaktiko angleščine.

• Gower, R., D. Phillips in S. Walters. 1995. Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann.
• Skela, J., Sešek, U. in M. Zavašnik. 2003. Pedagoška praksa. Teaching Practice Pack. Gradivo za praktično usposabljanje učiteljev angleščine. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.