Primerjalna pedagogika

Primerjalna pedagogika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skubic Ermenc Klara

1. Sklop: POJMOVNI APARAT IN ZUNANJA ZGRADBA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA
Temeljni pojmi:
- Primerjalna pedagogika, mednarodna pedagogika
- Šolski sistem in sistem izobraževanja
- Stopnje izobraževanja, klasifikacija ISCED
- Kvalifikacijska struktura in certifikatni sistem
- Šola in izobraževalni program; tipi izobraževalnih programov
- Pot izobraževanja in prehodnost
- Državna, javna, zasebna šola
- Obveznost izobraževanja; polna in delna šolska obveznost
- Vseživljenjsko učenje; formalno, neformalno izobraževanje, priložnostno učenje
- Izobrazba, kvalifikacija, usposobljenost
- Nadaljnje in nadaljevalno izobraževanje
- Zaključevanje izobraževanja; spričevalo, potrdilo, diploma, certifikat

2. Sklop: Temeljna izhodišča in notranja struktura izobrazbenih stopenj:
- Trije osnovni modeli diferenciacije oz. notranje strukture izobrazbenih stopenj
- Diferenciacija in koncepti pravičnosti izobraževanja (selekcija in orientacija; meritokracija, egalitarizem)
- Vseživljenjsko učenje in pravičnost

3. Sklop: UREDITEV POSAMEZNIH STOPENJ IZOBRAŽEVANJA V TIPIČNIH EVROPSKIH SISTEMIH (germanski, anglosaški, romansko-frankofonski, nordijski); razlogi za podobnosti in razlike:
Ureditev sistema predšolske vzgoje in izobraževanja:
- Družbeno-zgodovinski kontekst
- Struktura, trajanje, starost, delež vključenih otrok
- Ustanove, oblike in naloge predšolske vzgoje
- Skrb za ranljive skupine in financiranje

Ureditev osnovnega šolanja:
- Družbeno-zgodovinski kontekst
- Relacija: osnovna šola – obveznost izobraževanja
- Vstopni pogoji
- Notranja struktura in kurikul
- Model diferenciacije in učne metode
- Ocenjevanje znanja, napredovanje učencev; evalvacija
- Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami

Ureditev srednjega šolanja:
- Relacija: nižja in višja sekundarna stopnja
- Relacija: program – šola
- Tipi poklicnega izobraževanja in modeli izvajanja
- Struktura, tipi šol/programov in diferenciacija
- Nadaljnje in višje poklicno izobraževanje
- Pogoji za vpis
- Kurikul
- Ocenjevanje in zaključevanje; prehodnost
- Vpliv masovnega šolanja na funkcijo in strukturo izobraževanja na višji sekundarni stopnji

Ureditev visokega izobraževanja:
- Temeljne značilnosti bolonjskega procesa in ureditve
- Vprašanje binarnosti in unitarnosti visokošolskega sistema
- Poklicno izobraževanje na terciarni stopnji
- Primerjava izbranih sistemov (ustanove, tipi in struktura programov, nazivi, prehodnost)
- Sintezno poglavje: uresničevanje idej vseživljenjskega učenja v izobraževalnih sistemih EU: ovrednotenje sistema.

1. Ermenc, K. S. (2018). Uvod v primerjalno pedagogiko. [Introduction to comparative pedagogy] Ljubljana: ZIFF. 150 strani, brez prvega poglavja. The first chapter is not obligatory. ID=296192000
2. Eurydice: The information network on education in Europe. http://www.eurydice.org

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.