Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje II

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:60

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet sestavljata iz dva podpredmeta:
a) Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje
b) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje
Študentje poglobijo v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na področju tvorjenja besedil v slovenščini in francoščini in prevajanja iz francoščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi splošnimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Prevajanje splošnih besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika: klasifikacija in kontrastivna tipizacija frazemov ter raba v različnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan, strukturno-pomenske modifikacije frazemov" z medjezikovnega in medkulturnega vidika , usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso.