Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje III

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Študentje poglobijo v prejšnjih letnikih pridobljena znanja in spretnosti na področju prevajanja iz francoščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Spoznajo delo s specializiranimi slovarji in prevajalskimi orodji in nadaljujejo delo z vzporednimi besedili. Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju: prevajanje pogostih besednih zvez, primerjava razlik v sintaksi in besednem redu, primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih, prevajanje stalnih besednih zvez, registri in stopnja formalnosti.
Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov splošnih besedil iz francoščine v slovenščino. Študentje so dejavno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino. Odmik od splošnih besedil k besedilom s specifičnih področij (tehnika, ekonomija, poljudnoznanstvena besedila).
Študenti obravnavajo različna besedila, teme in poglabljajo znanje o podobnostih oz. razlikah med obema jezikoma in kulturama. Seznanijo se z racionalno uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja ; pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje.