Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Študenti in študentke s posebnimi potrebami - Oddelek za psihologijo

Informacije za študente s posebnimi potrebami

Koga uvrščamo med študente s posebnimi potrebami?

Posebni status na Univerzi ureja pravilnik o študentih s posebnim statusom, ki je prosto dostopen na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Študente s posebnimi potrebami uvrščamo med študente s posebnim statusom. Vanj spadajo tudi študenti, ki izkazujejo posebne dosežke na področju športa, kulture in umetnosti ter študente starše.

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:

 • slepi in slabovidni študenti;
 • gluhi in naglušni študenti;
 • študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji);
 • študenti z gibalno oviranostjo;
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo;
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
 • študenti z motnjami avtističnega spektra;
 • študenti s telesnimi poškodbami in /ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo;
 • študenti z motnjami v telesnem in duševnem zdravju;
 • študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
 • študenti v izrednih socialnih razmerah (npr. slabo finančno stanje družine, bolezen ali smrt v družini…).

Kdaj in kako lahko oddam vlogo za pridobitev statusa?

Študent lahko vlogo za pridobitev statusa odda na začetku 1., 2. ali 3. stopnje izobraževanja, lahko pa tudi sredi študijskega leta. Študent vlogo za status odda preko portala VIS (zavihek »PROŠNJE«).

V prošnji naj opredeli, za kakšen status naproša ter kakšne prilagoditve potrebuje. Pri tem je pomembno, da potrebo po prilagoditvi, ki jo navede, tudi argumentira. Poleg opredelitve potreb in želenih prilagoditev pa je pomembno, da študent prošnji doda tudi dokazila (odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, zdravniška potrdila, zdravniški izvidi, …).

Izpolnjeno vlogo študent odda elektronsko ter po pošti na odbor za študentska vprašanja in usmerjanje. Omenjen odbor bo na naslednji seji obravnaval oddano vlogo. Potek razreševanja vloge lahko študent spremlja tudi preko VIS-a (vloga je lahko »predlagana«, »sprejeta« ali »zaključena«). Sklep o statusu študent prejme po pošti, viden pa je tudi v VIS-u.

Kakšne prilagoditve mi omogoča status študenta s posebnimi potrebami?

Nekatere najpogostejše prilagoditve so:

 • prilagojeno študijsko gradivo
 • možnost ustnega opravljanja izpitov
 • opravljanje izpitov izven izpitnega obdobja,
 • podaljšan čas opravljanja izpitov (25, 50, 75 ali 100 %), …

Prilagoditve se študentu dodelijo glede na njegove potrebe.

Pomembno je, da študent v prošnji opredeli potrebe in želene prilagoditve, poleg tega pa doda tudi dokazila.

Koliko časa je študentu lahko dodeljen poseben status?

Status je študentu lahko dodeljen za določeno obdobje ali pa do konca zaključenega študijskega programa oz. prenehanja veljave statusa študenta na določeni stopnji izobraževanja. Študent ima tudi kadarkoli možnost oddajanja ponovne vloge za dopolnitev statusa z dodatnimi prilagoditvami (postopek je enak kot pri procesu pridobivanja statusa).

Kako lahko študentje poskrbijo, da se jim prilagoditve študijskega procesa zagotovijo?

Priporočamo, da na začetku študijskega leta študenti s posebnimi potrebami s profesorji vzpostavijo oseben stik in se z njimi na govorilnih urah pogovorijo o prilagoditvah, ki jih potrebujejo.

V primeru kakršnihkoli vprašanj ali težav (morebitno neupoštevanje prilagoditev itd.) se študent lahko obrne na:

 • svojega tutorja za študente s posebnim statusom
 • koordinatorja tutorjev za študente s posebnim statusom: Maša Pupaher
 • tutorja učitelja na Oddelku za psihologijo: doc. dr. Katarina Babnik
 • koordinatorja učiteljev tutorjev na FF UL: dr. Boštjan Bajec

Dodatne koristne informacije ter spletne strani:

 • Študent s posebnim statusom ima skozi celoten proces študija (torej v vseh letnikih) pravico do tutorja za študente s posebnim statusom.
 • Študentu s posebnim statusom je poleg absolventskega leta (ali kakorkoli drugače izkoriščenega dodatnega leta) omogočeno še t. i. dodatno leto zaradi opravičljivih razlogov.
 • Pridobitev posebnega statusa študenta
 • Študentske prošnje (poglavje Oddaja prošenj)
 • Center za obštudijsko dejavnost razpisuje vadbo za študente s posebnimi potrebami, in sicer:
  • plavanje: vsako sredo od 16.00 - 17.00 na bazenu Fakultete za šport.
  • vadba v dvorani: vsak četrtek od 15.30 - 16.30 v Univerzitetni športni dvorani Rožna dolina. Prijave na vadbo sprejemajo preko elektronske prijavnice tukaj ali sporočila na sport@uni-lj.si. Študenti lahko obiskujejo obe ali samo eno vadbo. Ob predhodni najavi se vadbi lahko priključijo kadarkoli v študijskem letu. Za morebitna dodatna vprašanja lahko pišete na sport@uni-lj.si ali pokličete na 030 641 648.
  • Pooblaščena oseba za delo s študenti s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti: prof. dr. Gašper Ilc (kontakt: 01/241 10 06, gasper.ilc@ff.uni-lj.si).
  • Mladi s posebnimi potrebami na prehodu na trg dela: Diplomant s posebnimi potrebami.

Staff