Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Kakovost - Oddelek za psihologijo

Skrb za kakovost na Oddelku za psihologijo

Na Oddelku za psihologijo za kakovost skrbimo vsi zaposleni in študentje, nad njo pa bdi komisija za kakovost. Za to imamo vzpostavljen sistem, s katerim razvijamo sodelovalno kulturo kakovosti.

Za kakovost skrbimo na vseh področjih delovanja:

 • izobraževalne dejavnosti (z razvojem študijskih programov, spremljanjem novosti na področju izobraževalnega in pedagoškega dela …),
 • raziskovalne dejavnosti (z raziskovalnimi projekti, zagotavljanjem virov za raziskovanje …),
 • razvojne dejavnosti (s sodelovanjem z okoljem, prenosom znanja v prakso in iz prakse …),
 • strokovne dejavnosti (s sodelovanjem z okoljem, prenosom znanja v prakso in iz prakse, obveščanjem javnosti o raziskovalni dejavnosti …),
 • obštudijske dejavnosti (z udejstvovanjem v športu, prostovoljstvu, dobrodelnosti, kulturi …) ter
 • podporne in upravljalske dejavnosti (s skrbjo za kakovost, organizacijo mednarodnih aktivnosti, storitvami za študente in diplomante, skrbjo za zaposlene …).

Kakovost zagotavljamo s:

 • postavljanjem ciljev,
 • načrtovanjem (dolgoročnim in letnim),
 • letnim poročanjem s samoovrednotenjem (poročilom o kakovosti),
 • skupinskimi pogovori o temah kakovosti (na nivoju kateder, sejah Oddelka …),
 • tutorskim sistemom,
 • spremljanjem obremenitev študentov,
 • spremljanjem zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov,
 • spremljanjem zadovoljstva zaposlenih.

Osnovni mehanizem kakovosti je zagotavljanje zaključene povratne zanke od določanja ciljev, prek načrtovanja, izvedbe, ovrednotenja izvedbe in priprave ukrepov za izboljšanje ter poročanja do novega določanja ciljev. 

Na Oddelku smo v okviru sistema kakovosti izpeljali naslednje ukrepe.

Staff